آخرین اخبار : 

فروردین ۱۳۹۴

هيات امناء خيريه حاميان بيماران مركز روانپزشكي رازي، تشكيل جلسه داد

هيات امناء خيريه حاميان بيماران مركز آموزشي - درماني روانپزشكي رازي، روز پنجشنبه با تشكيل جلسه، اقدامات لازم در خصوص " ساخت آشپزخانه جديد اين مركز " را به تصويب رساند.     به گزارش روابط عمومي مركز رازي از اين نشست، سردار ...