آخرین اخبار : 

کمکهای غیر نقدی

به نام خدا

نیکوکاران گرامی:

نیازهای بیماران بشرح ذیل می باشد:

انواع لباس های گرم، گرمکن

پتو

انواع مواد غذایی خام و پخته شده

انواع پارچه، ملحفه

انواع مواد خوراکی و تنقلات و میوه

بخاری و وسایل گرمایشی

تلفن تماس برای هماهنگی و اطلاعات بیشتر: ۳۳۴۰۵۶۵۶

اهدا:  حساب جاری سیبا شماره                                 بانک ملی ایران شعبه امین آباد (شهید رستگار) کد شعبه